DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter

 

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 1. okt. 1992 inkludert endringer vedtatt på årsmøter 3. mars 1994, 6. mars 1997, 2. oktober 1997, 5. februar 1998, 1. februar 2001, 11. mars 2004 og 7. mars 2013, og navneendring 6. oktober 2016. Navneendringen må vedtas på årsmøtet i mars 2017.

 

§ 1. Distriktslaget
Distriktslagets navn er Slekt og Data Salten og er et distriktslag av Slekt og Data.

Distriktslaget bruker samme logo og skrifttype som Slekt og Data. Distriktslaget skal være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene og det skal være en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer.

 

§ 2. Formål
Organisasjonens formål er nedfelt i Slekt og Data sine vedtekter paragraf 2.

Distriktslagets funksjon er å gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å:

  • skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel.

 

§ 3. Medlemskap
Medlemskap i Slekt og Data kan kun tegnes av privatpersoner.

Medlemmet blir automatisk tilknyttet det distriktslaget som dekker medlemmets
bostedsadresse.

 

§ 4. Kontingent
Medlemskontingenten i Slekt og Data kreves inn sentralt. Distriktslaget får overført midler basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget.

Reglene for dette fastsettes av Slekt og Data sitt landsmøte.

 

§ 5. Styret
Slekt og Data Salten ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer.
I tillegg kan det velges varamedlemmer.

Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en
funksjonstid på 2 år. Leder og minst to styremedlemmer velges det ene året, de
øvrige styremedlemmer velges det andre året.

Styret konstituerer seg selv med nødvendige funksjoner som nestleder, kasserer,
sekretær o.l.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har
lederen dobbeltstemme.

Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll. Styret skal sørge for betryggende
arkivering av distriktslagets materiale.

 

§ 6a. Årsmøtet
Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av
mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel.

Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet.

Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidigsendes disse dokumentene til Slekt og Data.

Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under www.slektogdata.no.

Årsmøtets saksliste skal inneholde:

a. Godkjenne frammøtte representanter og registre fullmakter
b. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne referatet
c. Styrets beretning om siste års virksomhet
d. Regnskap med revisors beretning
e. Innkomne forslag
f. Neste års budsjett
g. Vedtekter (når dette er aktuelt)
h. Valg av:

  • leder
  • styremedlemmer/varamedlemmer
  • revisor
  • valgkomité på 2-3 medlemmer
  • valg av representanter med vara til Slekt og Data sitt landsmøte (i år med landsmøte).

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for 1 annet medlem, for øvrig har de
fremmøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

Slekt og Data har anledning til å delta på årsmøtet med en representant
med talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene
tilknyttet distriktslaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært
årsmøte. Dersom distriktslaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i sine egne
vedtekter, kan Slekt og Data innkalle til årsmøte.

Referat fra årsmøtet formidles til medlemmene og Slekt og Data senest
1 måneder etter møtet.

 

§ 6b. Representantskap
Alternativt kan distriktslaget vedta å etablere et representantskap av lokallag og
lokale grupper (se pkt 7) samt representanter for medlemmer uten tilknytning til
lokale lag eller grupper.

Vedtak om opprettelse av representantskap vedtas av distriktslagets årsmøte.

Representantskapet velger styre og landsmøterepresentanter, behandler årsrapport og
regnskap samt andre saker styret legger fram.

Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall medlemmer.
Etablering av representantskap og regler for sammensetning må godkjennes av styret
i Slekt og Data. Dersom det blir opprettet et representantskap har likevel
medlemmene i distriktet møte- og talerett på representantskapsmøtene.

 

§ 7. Lokallag/grupper
Distriktslagene kan opprette og oppta som medlemmer etablerte foreninger og lag
som lokale lag. Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre med
ansvar for egen økonomi.

Distriktslaget kan også opprette lokale grupper som er direkte knyttet til distriktslaget. Disse har ikke eget budsjett, og er ikke en egen juridisk enhet.

Lokallagets og lokalgruppas navn skal som hovedregel være Slekt og Data- og geografisk område for lag/gruppe. De skal benytte samme logo og skrifttype som Slekt og Data anvender.

Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til Slekt og Data skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet Slekt og Data.

Distriktslaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av Slekt og Datas styre. Slekt og Datas styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer.

Styret i distriktslaget har fullmakt til å utforme nærmere regler for lokallag.

 

§ 8. Vedtekter
Distriktslagets vedtekter skal være i samsvar med Slekt og Data sine
vedtekter.

Forslag til vedtektsendringer skal alltid følge innkallingen til årsmøtet.

Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Før vedtektsendringer trer i
kraft, må de godkjennes av styret i Slekt og Data.

 

§ 9. Opphør av distriktslaget
Slekt og Data Salten kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og
uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet distriktslaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning.

Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke
fullmakter.

Ved oppløsning forvalter Slekt og Data distriktslagets eiendeler.